1 pol

2 Eng

 

 
 

WYKŁADY

 
 
 
  1. SZTUKA PERFORMANCE W POLSCE 1968 - 1988

Wykład ukazuje początki (lata 60.) oraz gorący okres sztuki performance w Polsce: lata 70. i 80. z heroicznym i prawdziwie undergroundowym okresem pierwszych tygodni stanu wojennego. Wiele spośród trzystu przeźroczy opatrzonych jest komentarzem autorów, przygotowanym specjalnie na potrzeby tego wykładu. Zdjęcia pochodzą głównie z archiwum warszawskiej „Pracowni Dziekanka” oraz z prywatnych archiwów artystów.

Pierwsza część wykładu ukazuje, w porządku chronologicznym, ogromną różnorodność sztuki performance tworzonej w Polsce w latach 1968-88 przez artystów polskich i zagranicznych.

Część druga skupia się na twórczości performance wybranych artystów polskich (Jerzego Beresia, Janusza Bałdygi, Kwiekulik, Zygmunta Piotrowskiego, Zbigniewa Warpechowskiego, innych).

cz.I - 150 slajdów. Czas trwania: 2 godz.

cz.II – 150 slajdów. Czas trwania: 1 godz.


2. NOWY JORK – SZTUKA ULIC 1984 - 1989

Pokaz audiowizualny i wykład. Uliczne formy twórczości artystycznej (malarstwa, rysunku, grafiki i rzeźby) fotografowane na Manhattanie w szczytowym okresie graffiti nowojorskiego. Pokazowi przeźroczy towarzyszy zsynchronizowana taśma audio z zapisami muzyki nowojorskiej i autentycznych dźwięków miejsc, w których wykonywane były zdjęcia.

300 slajdów. Opracowanie dźwięku: Tadeusz Sudnik.

Czas trwania: 1,5 godz.


3. GRAFFITI NAD WISŁĄ 1940 - 1990

Pokaz audiowizualny i wykład wprowadzający. Ilustrowana

historia politycznego i artystycznego graffiti w Warszawie

i innych miejscach w Polsce od czasów okupacji hitlerowskiej, poprzez dekady peerelowskiego komunizmu, do początku lat 90.

300 slajdów. Opracowanie dźwięku: Paweł „Kelner” Rozwadowski.

Czas trwania: 1,5 godz.


4. INTERMEDIA: WOLNOŚĆ W SZTUCE

Termin „intermedium” pojawił się prawie 200 lat temu,

w roku 1812. Od lat 50. XX wieku intermedia stały się nowym

i niezmiernie ważnym obszarem w sztuce, dając jej dynamizm

i nieograniczone możliwości rozwoju. Artystom obszar ten umożliwia niczym nieskrępowaną swobodę w doborze środków realizacyjnych, służących temu, by idea twórcza została zrealizowana w najwłaściwszy sposób.

W latach 90. XX wieku, postawy artystyczne,

w których twórczość realizuje się za pomocą wielu różnych mediów, środków i ich połączeń, są zarówno przejawem indywidualnych impulsów rozwoju, imperatywem transgresyjności w sztuce, jak i odzwierciedleniem złożonej struktury szybko zmieniającego się świata.

Wykład ilustrowany jest przeźroczami ukazującymi wybrane dzieła sztuki z obszaru intermediów.

160 slajdów. Czas trwania: ok.2 godz.


5. PYTANIE I MILCZENIE. DZIEŁO SZTUKI JAKO KOAN

Dzieła sztuki, zwłaszcza współczesnej, często zdają

się być niejasne, zagadkowe, hermetyczne, nie dają się „zrozumieć”. Tymczasem dzieło nie musi być tworzone po to by je rozumieć, tak jak tekst w gazecie czy instrukcję obsługi. Sztuka nie jest do „rozumienia” lecz do przeżywania, które z potocznym pojmowaniem „rozumienia” nie musi mieć nic wspólnego.

Utwory sztuki, zmuszające do porzucenia wszelkiej umowności, pewników i referencji, a skłaniające do zaufania bezpośredniości i wartości własnego przeżycia, są artystyczną analogią zenistycznych koanów – pułapek językowych, zmuszających umysł odbiorcy do chwilowego porzucenia „gmatwaniny pojęć”, języka i całej kultury na rzecz niczym nie zapośredniczonej Realności.

70 slajdów. Czas trwania: ok.1,5 godz.


6. TYSIĄC LAT MULTIMEDIÓW

Wykład poświęcony multimediom w sztuce i nowym mediom w sztuce współczesnej. Omówiona jest w nim geneza i dzisiejsze rozumienie terminów „media”, „intermedia” i „multimedia”. Ilustracje przedstawiają historię multimediów – od pierwszych eksperymentów z łączeniem światła i dźwięku z początku XX w., przez fascynujące pionierskie dokonania okresu expanded cinema (lata 60. XX w) – do najróżniejszych multimedialnych realizacji i projektów artystycznych początku wieku XXI.

150 slajdów. Czas trwania: ok.2 godz.


7. SZTUKA POLITYCZNA, SPOŁECZNA I PSYCHOLOGICZNA: TRZY RODZAJE SZTUKI ZAANGAŻOWANEJ W POLSCE 1960 - 2010

Przegląd dzieł i postaw artystycznych w sztuce w Polsce po roku 1970 w kontekście wcześniejszych przejawów sztuki zaangażowanej w Europie. Wyraziste deklaracje i działania artystów wierzących w możliwość wprowadzenia poprzez sztukę zmian w polityce, strukturach państwowych i w życiu społecznym. Sztuka przybiera tu w skrajnych przypadkach formę działań stricte politycznych lub społecznikowskich. Mniej wyraziste, tym nie mniej cenne wydają się być, ukazane w wykładzie szczególnie dokładnie, dzieła twórców, którzy wierzą w możliwość reakcji kognitywnej u widza i przemianę umysłu.

100 slajdów. Czas trwania: ok.2 godz.


8. SZTUKA NA ULICACH W POLSCE 1965 - 2015

Chronologiczny przegląd organizowanych przez instytucje kultury i niezależnych, często nielegalnych, indywidualistycznych akcji, działań i innych form artystycznych prezentacji realizowanych w przestrzeni publicznej miast polskich.

200 slajdów. Czas trwania: ok. 2 godz.


9. PRACOWNIA DZIEKANKA 1979 -1987

Działalność interdyscyplinarnego osrodka artystycznego i edukacyjnego Akademii Sztuk Pieknych i Akademii Muzycznej w Warszawie, ilustrowana 200 przeżroczami i opatrzona komentarzami autorów prezentowanych dzieł. 


10. GENEZA SZTUKI W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W POLSCE. O TYM JAK DZIĘKI ZAKŁADOM PRZEMYSŁOWYM SZTUKA WSPÓŁCZESNA W POŁOWIE LAT 60. XX W. WYSZŁA NA ULICE MIAST


11. ILLEGAL SIGNS AND NAMES IN PUBLIC SPACE IN POLAND. THREE STORIES FROM 1942, 1965 AND 1989


 
 
 
 

 
 
 

LECTURES

 1.THE BEGINNINGS OF PERFORMANCE ART IN POLAND 1968 - 1988

The lecture shows the beginnings (the sixties of 20th century) and the hottest period of performance art in Poland (the seventies and the eighties) with the underground first months of the martial law in Poland, which was introduced by the communist regime in December 1981.

Many of the three hundred slides are accompanied by the commentaries written by the artists especially for this lecture. The photographs come mainly from the archive of the famous Warsaw progressive Students’ Art Centre „Pracownia Dziekanka” and from the private archives of the artists. The first part of the lecture shows, in chronological order, the variety of performance art created in Poland by Polish and foreign artists in the years 1968-88. The second part of the lecture focuses on the work of the most outstanding Polish performance artists of this period, such as: Jerzy Bereś, Janusz Bałdyga, Kwiekulik, Zygmunt Piotrowski, Zbigniew Warpechowski and others.

300 slides. Duration: 2-3 hours

2. NEW YORK – STREET ART 1984 - 1989

An audio-visual show and lecture revealing the sometimes hardly reachable forms of STREET ART (painting, drawing, stencil, sculpture and installation) photographed in Manhattan in the peak period of New York graffiti.The show is accompanied by the synchronized soundtrack with the recordings of the genuine New York’s music and the authentic sounds of the sites in which the pictures were taken. Approx. Sound by Tomasz Sikorski and Tadeusz Sudnik.

300 slides. Duration: 1 hour

3. GRAFFITI IN POLAND 1941 - 2001

An audio-visual show and introductory lecture showing the history of the guerilla and artistic graffiti in Warsaw and other places in Poland, from the years of the Nazi occupation, through the decades of the soviet control - till the end of the nineties of 20th century. Sound by: T.Sikorski and Paweł „Kelner” Rozwadowski, the leader of the Warsaw underground punk-rock band „Deuter”.

300 slides. Duration: 2 hours

4. INTERMEDIA: FREEDOM IN ART

The 200-years-old term intermedia was first used in 1812 by Samuel Taylor Coleridge. Beginning from the fifties of 20th century intermedia became the new and extremely important field of art, giving it dynamics and unlimited possibilities of growth. The importance of intermedia art is based on the fact that it gives the artist the ultimate freedom in the search and the use of the endless variety of contemporary means which can be employed for the realization of a creative idea. The artistic attitudes of the past few decades, in which creativity manifests itself through the varied media, means and their combinations - are both the evidence of transgressive individual impulses of artistic development - and the reflection of the rapidly changing cultural and global context.

200 slides. Duration: 2-3 hours

5. THOUSAND YEARS OF MULTIMEDIA ART

A historical survey of multimedia art beginning from 1915 performance of Skriabin’sPrometheus and ending with the newest 21st century multimedia art forms. A passage of artworks by various artists reveals the intertwined relations between progressive art and the rapidly developing image and sound technology including phenomena such as the early 20th century light projections, the sixties’ experimental theatre, environment, expanded cinema, video-installation together with the concluding contemporary multimedia shows and interactive net art.

300 slides. Duration: 2-3 hours

6. TRAPS OF ART. QUESTIONS WITH NO ANSWER: WORK OF ART AS

A KOAN - AN ENDLESS GAME OF UNSOLVABLE RIDDLE AND A

PERFERCT TOOL TO OPEN UP THE MIND

Contemporary artworks oftentimes seem to be vague, puzzle-like, hermetic and impossibly hard to comprehend. But an artwork is not necessarily created to be „understood”, as in the case of newspaper article or operation manual. Art is not to be “understood”: it is to be experienced. This experience does not have to have anything in common with the ordinary comprehension of “understanding”. The works of art which force us to abandon all conventionality, certainties and references, which induce us instead to trusting the directness and the validity of our own experience - are the artistic analogy of Zen Buddhist KOANS – language riddles which, for the sake of direct “Realness” force the apprentice’s mind to a momentary lapse of the “muddle of terms”, the language and the whole of culture.

70 slides. Duration: 2-3 hours

7. POLITICAL, SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL: THREE TYPES OF ENGAGED ART IN POLAND 1960 - 2010

A wide survey of politically, socially and pschologically engaged art in Poland from the seventies of 20th century, up to the newest phenomena and attitudes. The lecture shows the variety of means and forms that artist employ in their pursuit to realize the dream of changing the world.

150 slides. Duration 1,5 – 2 hours

8. ART ON THE STREETS IN POLAND 1965 – 2015

A chronological survey of independent, individualistic and oftentimes illegal actions, performances, interventions and lasting forms of art realised / presented on the streets of Polish cities.

200 slides. Duration: 2 hours


9. PRACOWNIA DZIEKANKA 1979 -1987

Activity of interdisciplinary artistic and educational center of Academy of Fine Arts and the Music Academy in Warsaw, ilustrated with 200 slides and accompanied by the autors' comments on the presented artworks.


10. THE ORIGINS OF ART ON THE STREETS IN POLAND. HOW INDUSTRIAL PLANTS HELPED CONTEMPORARY ART TO COME OUT ONTO THE STREETS IN MID-SIXTIES POLAND. 


11. ILLEGAL SIGNS AND NAMES IN PUBLIC SPACE IN POLAND. THREE STORIES FROM 1942, 1965 AND 1989